پشتیبانی
Telephone number of پشتیبانی 5000-1333-3595-35
Menu

شما یک انسان عالی هستید

ﺷﻤﺎ یک اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻼً ﺧﻮب و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ هستید ﺷﻤﺎ ﺻﺎدق، ﻓﺮوﺗﻦ، ﺣﻘﯿﻘﺖ بین و ﺳﺨﺘﮑﻮش هستید. ﺷﻤﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان با ادب و اﺣﺘﺮام صحبت می کنید و از ﺧﻮد صمیمیت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهید ﺷﻤﺎ ﺧﻮد را وﻗﻒ ﺧﺎﻧﻮاده، دوﺳﺘﺎن و ﺷﺮﮐﺘﺘﺎن ﻣﯽ کنید ﺷﻤﺎ قوی، ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﻣﺴﺌﻮل هستید.ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و اﻃﻼع، ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ هستید. ﺷﻤﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺧﻮد، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ هستید ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دلیل ﺧﺎﺻ ﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اید، ﺷﻤﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ داریدﮐﻪ باید آن را ﻣﻘﺪر ﺳﺎزید.ﺷﻤﺎ در ﻫﺮ زمینه ای ﻋﺎﻟﯽ و ﺑﯽ ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺖ هستید.

ﭘﺎراﮔﺮاف ﻓﻮق، ﻧﺸﺎﻧﻪ و ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﻨﺪه شخصیت و ﻣﻨﺶ ﺷﻤﺎﺳﺖ. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در 100 درﺻﺪ ﻣﻮاﻗﻊ در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ ﻣﺼﺪاق ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ توصیف ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ هستید و ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن ﺑﻪ ﮐﺠﺎ می روید. وﻗﺘﯽ ﺑﺪون قید و ﺷﺮط بپذیرید ﮐﻪ شخصی ارزﺷﻤﻨﺪ هستید این ﺑﺎور را در ﻫﻤﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ زنید و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ کنید ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهید و دیری  ﻧﻤﯽ ﮔﺬرد ﮐﻪ این ویزگی ها در ﺷﻤﺎ ایجاد ﻣﯽ ﮔﺮدد و ایده آل ﺷﻤﺎ تبدیل ﺑﻪ واقعیت ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 ﺑﻪ ﺗﮑﺮار ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻮیید « ﺧﻮدم را دوﺳﺖ دارم و ﻋﺎﺷﻖ زﻧﺪﮔﯽ ام ﻫﺴﺘﻢ. ﻣﻦ از هر لحاظ آدم ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻢ و ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻫﺮ کاری بیشترین ﺗﻼﺷﻢ را ﻣﯽ ﮐﻨﻢ »

Share this post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

محتوای بیشتر در این بخش:

گروه خیریه فردای سبز

معرفی گروه فردای سبز

گروه فرهنگی خیریه‌ی فردای سبز در سال ۱۳۷۵ توسّط جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف پایه ریزی و در سال ۱۳۷۶ تاسیس شد. از آن جا که منظور از فرهنگ در این گروه، فرهنگ والا و زیبای اسلامی و قرآنی است، و با توجّه به عنایات و توجّهات فراوانی که در فرهنگ اسلامی به عدالت، دستگیری از نیازمندان، رسیدگی به محرومان و یتیمان و اهتمام ورزیدن به احسان و نیکی به دیگران شده است، در فردای سبز برای حرکت در این راستا و هم چنین ترویج و اشاعه فرهنگ آن تلاش می شود. در همین مسیر اعضای گروه علاوه بر تلاش برای ارتقای سطح فکری و اعتقادی خود، برای آن که بتوانند وضع اجتماعی و شرایط موجود در در جامعه را بهتر بشناسند و در جهت اجرای فرامین الهی و کمک به خلق خدا گام بردارند و هم چنین برای این که اطرافیان و دانشگاهیان را در حدّ توان با این فرهنگ اسلامی آشنا سازند و مسیری را برای آن ها در جهت احسان و نیکی و عادت به اخلاق کریمه هموار نمایند، خود اقدام به شناخت خانواده های محروم و کمک به آن‌ها نمودند.

درباره گروه فرهنگی خیریه فردای سبز        شیوه پرداخت کمک های نقدی


 

♥♥دانلود رایگان♥♥

بسته «رازهای ثروت و موفقیت»

دانلود 3 کتاب الکترونیکی در یک پکیج

پول و موفقیت، فقط با کمی حساب و کتاب و شانس به دست نمی آید

 برای موفقیت در این راه باید نحوه تفکر خود را تغییر دهید

1- جزوه: "21 تمرین اختصاصی برای جذب ثروت"

2- جزوه: "آموزش هدفگذاری در 12 گام توسط برایان تریسی"
3- کتاب: "بزرگترین راز"

با عمل به دستورات و روش هایی که در این 3 کتاب، آموزش داده می شود،

سریع تر و راحت تر از آنچه تصور می کنید،

به اهداف و خواسته های خود خواهید رسید

همین حالا این بسته آموزشی را دانلود و 

حرکت به سمت موفقیت و تحقق رویاهای خود را آغاز کنید

 

     دانلود رایگان بسته

 رازهای ثروت و موفقیت

پیشنهاد هدف سبز

Go to top