پشتیبانی
Telephone number of پشتیبانی 5000-1333-3595-35
Menu

اعتقادات، نیروی سازنده و نابود کننده

اعتقادات، نیروی سازنده و نابود کننده

ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻛﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد، راھﮫﺎ و ھﺪﻓﮫﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﯿﻢ؟ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ، اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺎﺳﺖ؛ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻪ اﯾﻨﻜﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﮫﺎی ﻣﺎ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ و ﭼﻪ ﻛﺎرھﺎﯾﯽ ﻣﻤﻜﻦ ، ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ.در ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺮدم ھﺎﺋﯿﺘﯽ ، ﭘﺰﺷﻚ ﺟﺎدوﮔﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ داری ﭼﻨﺎن ﻗﺪرت ﻣﺮﻣﻮزی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﻚ اﺷﺎره ﻓﺮدی را ھﻼك ﻛﻨﺪ.اﻣﺎ در واﻗﻊ، آﻧﭽﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ آن ﻓﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد ﻗﺪرت ﺟﺎدوﯾﯽ ﭘﺰﺷﻚ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ اﻋﺘﻘﺎد اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻓﻮق ﺗﺼﻮر اوﺳﺖ.

آﯾﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺗﺎﻛﻨﻮن اﻧﺘﻈﺎر واﻗﻌﻪ ﻧﺎﮔﻮاری را ﻛﺸﯿﺪه اﯾﺪ؟ اﺛﺮ آن اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﭼﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﺷﻤﺎ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺎزه ای ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺧﻮد ﯾﺎ دﯾﮕﺮان اﯾﺠﺎد ﻛﻨﯿﺪ؟

ﻣﺮدم ﺟﮫﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت ھﺰاران ﺳﺎل ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺴﻤﯽ ﺧﻮد، ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﯾﻚ ﻣﺎﯾﻞ را درﭼﮫﺎر دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺪود.ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم راﺟﺮﺑﺎﻧﯿﺴﺘﺮاﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ را در ﻛﻤﺘﺮ از ﭼﮫﺎر دﻗﯿﻘﻪ دوﯾﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎور را در ھﻢ ﺷﻜﺴﺖ .وی ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻛﺎر ﺗﻮﻓﯿﻖ ﯾﺎﻓﺖ؟ آﻧﻘﺪر ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ دل دﯾﺪو ﭼﻨﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮ زﻧﺪه ای از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ذھﻦ ﺧﻮد ﺗﺸﻜﯿﻞ داد ﻛﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮا ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﺧﻮد ﺻﺎدر ﻛﺮد و ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﺟﺴﻤﯽ ﺑﺪﺳﺖ آوردﻛﻪ ﺑﺎ آن ﺗﺼﻮﯾﺮ ذھﻨﯽ ھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﻮد .ﭘ ﺲ از آن ، ﻛﺴﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ از ﺑﺎﻧﯿﺴﺘﺮ ﭘﯿﺮوی و ﺑﺎور ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻛﺎری ھﺴﺘﻨﺪ ﻟﺬا ﻇﺮف ﯾﻚ ﺳﺎل، اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ او را ﺗﻜﺮار ﻛﺮدﻧﺪ.

درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺳﺪی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را در ھﻢ ﺑﺸﻜﻨﯿﺪ ؟ ﻛﺪام ﻛﺎر در ﻧﻈﺮﺗﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺟﻠﻮه ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ آن را ﻣﻤﻜﻦ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﯿﺪ(و اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دادﯾﺪ)زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدﺗﺎن و اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺘﺎن دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽ ﺷﺪ؟

ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ، ﮔﻨﺎه ﻧﺎرﺳﺎﺋﯿﮫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﺮدن وﻗﺎﯾﻊ و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﺎ را ﺷﻜﻞ ﻣﯽ دھﺪ، ﺧﻮد آن وﻗﺎﯾﻊ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آن روﯾﺪادھﺎ ﻣﯽ دھﯿﻢ.

در ﺟﻨﮓ وﯾﺘﻨﺎم ، دو ﻧﻔﺮ ﺗﯿﺮ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ، ھﺮ دو اﺳﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎرھﺎ ﺗﺤﺖ ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.ﯾﻜﯽ ﺷﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﻛﺸﯽ ﻣﯽ زﻧﺪ، و دﯾﮕﺮی روز ﺑﻪ روز اﯾﻤﺎﻧ ﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ و ﺧﺎﻟﻖ ﻣﺘﻌﺎل، ﻗﻮﯾﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﻣﺮوز، ﺷﺮح زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﻣﺮد ﻛﻪ ﺟﺮاﻟﺪ ﻛﺎﻓﯽ ﻧﺎم دارد ، ﯾﺎدآور ﻧﯿﺮوی ﻋﻈﯿﻢ روح اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ھﺮﮔﻮﻧﻪ درد و رﻧﺞ و ﻣﺎﻧﻊ و ﻣﺸﻜﻠﯽ ﻏﻠﺒﻪ ﻛﻨﺪ.

آﯾﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻤﺎ و ﯾﺎ آﺷﻨﺎﯾﺎﻧﺘﺎن واﻗﻌﻪ ای ھﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ اﺣﺴﺎ س ﺷﺎدی و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ اﻣﺮوزﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﮕﺮی ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻨﯿﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﺷﻤﺎ را ﭘﺨﺘﻪ ﺗﺮ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺗﺮ ﻛﺮده اﻧﺪ ؟ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺠﺎرب ﺗﻠﺦ، دﯾﮕﺮان را ﻛﻪ ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﻣﺸﻜﻞ روﺑﺮو ھﺴﺘﻨﺪ، راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻛﻨﯿﺪ؟

ﻋﻠﺖ ﻛﺎرھﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ ﭼﯿﺴﺖ ؟ﺗﻨﮫﺎ ﻋﻠﺖ رﻓﺘﺎرھﺎی ﻣﺎ ، اﻋﺘﻘﺎد و ﺑﺎور اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ، وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺑﺎور ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻤﺠﻤﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺘﻪ ﺳﻮراخ ﻛﻨﻨﺪ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ (و ﻧﺘﯿﺠﻪ ھﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ!)ﺧﻮاه اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس درﺳﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، و اﮔﺮ ھﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ آﻧﺎن در ﮔﺮو ﻛﻤﻚ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ، ﺑﺮ ھﻤﺎن اﺳﺎس ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ . 

Share this post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

گروه خیریه فردای سبز

معرفی گروه فردای سبز

گروه فرهنگی خیریه‌ی فردای سبز در سال ۱۳۷۵ توسّط جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف پایه ریزی و در سال ۱۳۷۶ تاسیس شد. از آن جا که منظور از فرهنگ در این گروه، فرهنگ والا و زیبای اسلامی و قرآنی است، و با توجّه به عنایات و توجّهات فراوانی که در فرهنگ اسلامی به عدالت، دستگیری از نیازمندان، رسیدگی به محرومان و یتیمان و اهتمام ورزیدن به احسان و نیکی به دیگران شده است، در فردای سبز برای حرکت در این راستا و هم چنین ترویج و اشاعه فرهنگ آن تلاش می شود. در همین مسیر اعضای گروه علاوه بر تلاش برای ارتقای سطح فکری و اعتقادی خود، برای آن که بتوانند وضع اجتماعی و شرایط موجود در در جامعه را بهتر بشناسند و در جهت اجرای فرامین الهی و کمک به خلق خدا گام بردارند و هم چنین برای این که اطرافیان و دانشگاهیان را در حدّ توان با این فرهنگ اسلامی آشنا سازند و مسیری را برای آن ها در جهت احسان و نیکی و عادت به اخلاق کریمه هموار نمایند، خود اقدام به شناخت خانواده های محروم و کمک به آن‌ها نمودند.

درباره گروه فرهنگی خیریه فردای سبز        شیوه پرداخت کمک های نقدی


 

♥♥دانلود رایگان♥♥

بسته «رازهای ثروت و موفقیت»

دانلود 3 کتاب الکترونیکی در یک پکیج

پول و موفقیت، فقط با کمی حساب و کتاب و شانس به دست نمی آید

 برای موفقیت در این راه باید نحوه تفکر خود را تغییر دهید

1- جزوه: "21 تمرین اختصاصی برای جذب ثروت"

2- جزوه: "آموزش هدفگذاری در 12 گام توسط برایان تریسی"
3- کتاب: "بزرگترین راز"

با عمل به دستورات و روش هایی که در این 3 کتاب، آموزش داده می شود،

سریع تر و راحت تر از آنچه تصور می کنید،

به اهداف و خواسته های خود خواهید رسید

همین حالا این بسته آموزشی را دانلود و 

حرکت به سمت موفقیت و تحقق رویاهای خود را آغاز کنید

 

     دانلود رایگان بسته

 رازهای ثروت و موفقیت

پیشنهاد هدف سبز

برای دریافت آموزش ها و مطالب انحصاری

و همچنین کوپن های تخفیف ویژه

هدف سبز را در اینستاگرام دنبال کنید

عضویت در اینستاگرام هدف سبز

در ایستاگرام hadafesabz را جستجو کنید

یا به لینک زیر مراجعه نمایید:

https://instagram.com/hadafesabz

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کانال تلگرام هدف سبز

رازهای موفقیت در زندگی

مطالب و آموزش های ویژه ما را

در کانال تلگرام هدف سبز دنبال کنید

کانال تلگرام هدف سبز

برای عضویت روی لینک زیر کلیک کنید

برای عضویت اینجا کلیک کنید

در خبرنامه سایت عضو شوید و جدیدترین مقالات، مطالب و دانلودها را در ایمیل خود دریافت کنید

عضویت در خبرنامه

آدرس ایمیل خود را وارد کنید:

 

پرفروش ترین محصولات


 

 هدف سبز-آموزش مبانی موفقیت

کتاب تمرکز


 

کتاب جادوی تجسم خلاق


 

کتاب 28 روز تا موفقیت

دانلود کتاب 28 روز تا موفقیت

شما بسیاری از قوانین موفقیت و مهارت های ایجاد عادت های جدید و مثبت و حذف عادت های مخرب را قبلاً یاد گرفته اید. حالا فقط باید تمرین کنید. اکنون، زمان اقدام است. و باید هر چه زودتر با استفاده از یک برنامه تمرینی مناسب و مفرح، به دانسته های خود عمل کنیم. و تنها راه رسیدن به موفقیت در هر زمینه ای از زندگی، تمرین، تمرین و تمرین است.

برای عضویت روی تصویر کلیک کنید

عضویت در تلگرام هدف سبز

Go to top