پشتیبانی
Telephone number of پشتیبانی 5000-1333-3595-35
Menu

30 عبارت تاکیدی طلایی

آیا در مورد عبارات تأکیدي چیزي شنیده اید؟
این یک اصل است که جهان و موقعیت ما بازتابی از حالات ذهنی ماست مثلا هر چقدر ما مثبت اندیش باشیم و به زیبایی ها فکر کنیم بهره بیشتري از شادي و موفقیت خواهیم داشت و بر عکس هر چقدر بدبین و منفی باف باشیم رنگی از خوشی و سعادت در زندگی نخواهیم دید چه باور کنید یا نکنید این یک قانون جهانی است.
خوب در راستاي تبدیل یک ذهن منفی به مثبت راهکارهاي متعددي از سوي روانشناسان و کسانی که در زمینه علوم ماورایی و فرا روانشناسی فعالیت میکنند پیشنهاد شده که یکی از آنها استفاده از عبارات تأکیدي میباشد.
اما عبارات تأکیدي چیست؟
عبارات تأکیدي جملات و عباراتی کوتاه هستند که شخص با توجه به آرزویی که دارد و رعایت اصولی آنها را یادداشت میکند و در فواصل زمانی مشخص چندین و چند بار تکرار میکند تا اینکه پس از مدتی به خواسته خود میرسد.
اصل این فرضیه بر این است که به هر چه بیندشی به همان سمت خواهی رفت و هر آنچه را در ذهنت تصور کنی و تجسم قوي اي از آن ایجاد کنی و در فواصل زمانی به طور مداوم به آن بیندیشی حتما و بدون استثنا به آن خواهی رسید.
بر این اساس و براي آشنا کردن ذهن و بارور کردن افکار مورد نظر عبارات تأکیدي را تنظیم میکنند.
آیا به راستی تأثیر گذارند؟
خوب آیا واقعا این روش تأثیر گذار است و به صرف خواستن و بیان همه رویاها لباس واقعیت میپوشند ؟ این قبیل مسائل را نمیتوان در ظرف خاصی ریخت و به بوته آزمایش کشاند ممکن است بعضی ها این کار را انجام داده باشند و نتیجه گرفته باشند و بعضی دیگر بی نتیجه و به دنبال باد دویده باشند.
ما در آموزه هاي علمی و دینیمان آموخته ایم که در جهان هستی هر حادثه علتی دارد و هیچ چیز بدون علت نیست بجز خداوند باري تعالی.
مثبت اندیشی باید در سایه توکل به خدا و دیدن مصلحت ها و حکمت هاي خداوند باري تعالی باشد که منشأ هر خیر و سعادتی اوست. نه توهماتی کودکانه وبدون توجیه عقلی و منطقی.
شما از کدام گروهید؟
انسان نوع یک: 
اصولا مثبت فکر می کنند، امیدوار هستند، دنیا را زیبا می بینند، دوربین ذهن آنها به طور مرتب روي پدیده هاي زیباي زندگی تمرکز می کند،مثبت و امیدوارانه سخن می گویند، چهره اي گشاده و متبسم دارند و معتقدند که انسان هاي خوش اقبالی هستند. فکر می کنند همه چیز براي آنها درست انجام می شود. هیچ گاه به موانع و مشکلات زندگی نمی اندیشند. به طور معمول، داستان هاي خوشحال کننده تعریف می کنند، به خاطرات خوب زندگی خود می اندیشند و آنها را براي دیگران تعریف می کنند. خیال پردازي هاي زیبایی از آینده خود می کنند. اعتماد به نفسی عالی دارند و فکر می کنند که آینده حتما بهتر از گذشته آنان است. نگاه زیبایی به کرانه هاي دور زندگی خود دارند. به سلامت و تندرستی خود می اندیشند. ترسی از آینده ندارند. به طور معمول، روحیه اي بسیار شاد و عالی و احساس خوبی از زندگی دارند و از لحظه لحظه هاي آن لذت می برند.
انسان نوع دو
: 
ویژگی هاي منفی دارند. منفی می نگرند. منفی می اندیشند، ناامیدانه فکر می کنند. به طور مرتب به نارسایی هاي زندگی تمرکز می کنند. به خاطرات منفی گذشته نگاه می کنند. خیال هاي منفی براي آینده خود تصویر می کنند. چنین انسان هایی اغلب روحیه اي افسرده و غمگین دارند و در نتیجه چهره اي عبوس و گرفته دارند و به گونه اي از لحظه هاي زندگی رنج می برند. مهم ترین عامل تعیین کننده وضعیت تان، روحیه شما است که در هر لحظه چه احساسی دارید. روحیه، مهم ترین عامل خلق پدیده ها است. روحیه عالی و زیبا مساوي است با اندیشه زیبا و اندیشه زیبا مساوي است با رسیدن به دستاوردهاي عالی و زیبا.
چگونه از عبارات تاکیدي استفاده کنیم ؟
آرامش جسمی و فکري ، نیاز اولیه تاثیرپذیري عبارات تاکیدي می باشد ، پس بهتر است در مکانی ساکت و آرام بعد از چند تنفس عمیق ، آهسته بر روي جمله مورد نظر متمرکز شده و با صدایی که براي خودتان قابل شنیدن باشد ، شروع به تکرار جملات نمایید و تا پیدایش اطمینان درونی ، به این کار ادامه دهید
(
تاکید شده است که حداقل 100 بار باید عبارت مورد نظر را تکرار نمایید) ، بهترین زمان براي تمرین ، هر روز صبح می باشد و بهتره در هر تمرین فقط روي یک جمله متمرکز شوید . از آنجا که نقطه اثر عبارات تاکیدي ضمیر ناخودآگاه است ، در مواقعی که ذهن بطور هوشمندانه روي مسئله خاصی مثل
رانندگی ، محیط هاي کاري شلوغ و ... متمرکز است ، میزان تاثیرپذیري کاهش می یابد . البته از فرصتهایی مثل قدم زدن ، نرمش ، تنهایی ، سالن هاي انتظار ،صف و اعمال تکراري دیگر ، می توان بهره جست
( 
استفاده از این عبارات در آخر شب ( قبل از خواب اثر بسیار خوب و مفیدي بر رفتار انسان در روز بعد خواهد داشت . سعی کنید از هر فرصتی براي استفاده از عبارات تاکیدي استفاده نمایید ، حتی شما می توانید عبارات تاکیدي خود را بسازید و از آنها بهره ببرید یادتان باشد تمرکز و پشتکار نقش بسیار مهمی در اثرگذاري عبارات تاکیدي دارد .در ضمن به افکار مزاحم و منفی که احتمالا در هنگام تکرار و تمرین به سراغتان می آید بی اعتنا باشید.
به یاد داشته باشید به هر چه فکر کنید همان خواهید شد ، البته با تکرار عبارات تاکیدي فقط می کوشیم تا چشم دل خود را بر روي درهاي رحمت بیکرانی که خداوند پیشاپیش بر ما گشوده ، باز کنیم و از آنها درست بهره ببریم و به این نکته نیز معتقدیم که خداوند بزرگ به فردي که امیدوار و خوش بین به اوست مطمئنا جوابی مثبت و شایسته را خواهد داد . پس فکر و ذهن خود را از شک و تردید پاك می کنیم و خود را آماده دریافت بهترین نعمتها و موهبتهاي الهی می نماییم.

زندگی من لبریز از نعمتهاي بیکران خداوندي است
توکل من به خداست و تسلیم اراده نیکوي او هستم
من کاملا سالم و سرحال و سرشار از انرژي ،هستم
هر واقعه آزمایشی است که به یاري خداوند سربلند از آن بیرون می آیم
چون دري بسته شود دروازه اي گشوده می شود
اکنون زمان توفیق الهی است معجزه پس از معجزه می آید
هم اکنون نظم و آرامش کامل در اندیشه و کردارم برقرار می شود
کلام من نیروي معجزه گر من،و سرشار از قدرت و توانگري است
آزاد و رها هستم چون همه را می بخشم و بخشوده می شوم
منشاء روزي من خداي من است پس با اطمینان به تلاشم ادامه می دهم
اکنون هر آنچه باید بدانم خدایم بر من نمایان می سازد
آنچه سزاوارش باشم در پرتو لطف الهی به من داده می شود
هم اکنون به لطف الهی همه چیز و همه کس توانگرم می سازند
خلاقیت و استعدادهاي خداداي من در حد عالی و همچنان رو به افزایش است
من لحظه به لحظه و روز به روز از هر جهت بهتر و بهتر می شوم
خداي من سرچشمه عزت است پس با اطاعت از او عزیز و عزیزتر می شوم
هر لحظه مجالی است تازه براي تصمیمی تازه
خودم را ، همینگونه که هستم ،می پذیرم و به خود وخالقم عشق می ورزم
گذشته را رها و با انبوهی از تجربه ،در زمان حال زندگی می کنم
پشتکار من بی نظیر و موفقیتم حتمی است
کار من تجلی عشق من است
با همتی مضاعف هر روز بر میزان ثروت ودولتم افزوده می شود 
به لطف الهی حقایق را به روشنی می بینیم و بی درنگ تصمیم گیري و عمل می کنم
به یاري خدا ، هر آنچه را تصور کنم با عزمی راسخ به دست می آورم
هدایاي من به دیگران موجب نزول رحمت الهی به سویم می شوند
عشق الهی ،هدایتگر زندگی ام،به بهترین خیر و صلاح من است
همه را دوست دارم و همه نیز دوستم دارند
همواره در راه کسب فضائل و کمالات می کوشم
خداوند خیرخواه ترین فرد براي من است پس به آنچه برایم در نظر گرفته راضی ، هستم
همواره در پناه عفو و رحمت خداي مهربان ،هستم
گردآوري و تنظیم کننده : رضا فریدون نژاد

Share this post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

محتوای بیشتر در این بخش:

گروه خیریه فردای سبز

معرفی گروه فردای سبز

گروه فرهنگی خیریه‌ی فردای سبز در سال ۱۳۷۵ توسّط جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف پایه ریزی و در سال ۱۳۷۶ تاسیس شد. از آن جا که منظور از فرهنگ در این گروه، فرهنگ والا و زیبای اسلامی و قرآنی است، و با توجّه به عنایات و توجّهات فراوانی که در فرهنگ اسلامی به عدالت، دستگیری از نیازمندان، رسیدگی به محرومان و یتیمان و اهتمام ورزیدن به احسان و نیکی به دیگران شده است، در فردای سبز برای حرکت در این راستا و هم چنین ترویج و اشاعه فرهنگ آن تلاش می شود. در همین مسیر اعضای گروه علاوه بر تلاش برای ارتقای سطح فکری و اعتقادی خود، برای آن که بتوانند وضع اجتماعی و شرایط موجود در در جامعه را بهتر بشناسند و در جهت اجرای فرامین الهی و کمک به خلق خدا گام بردارند و هم چنین برای این که اطرافیان و دانشگاهیان را در حدّ توان با این فرهنگ اسلامی آشنا سازند و مسیری را برای آن ها در جهت احسان و نیکی و عادت به اخلاق کریمه هموار نمایند، خود اقدام به شناخت خانواده های محروم و کمک به آن‌ها نمودند.

درباره گروه فرهنگی خیریه فردای سبز        شیوه پرداخت کمک های نقدی


 

♥♥دانلود رایگان♥♥

بسته «رازهای ثروت و موفقیت»

دانلود 3 کتاب الکترونیکی در یک پکیج

پول و موفقیت، فقط با کمی حساب و کتاب و شانس به دست نمی آید

 برای موفقیت در این راه باید نحوه تفکر خود را تغییر دهید

1- جزوه: "21 تمرین اختصاصی برای جذب ثروت"

2- جزوه: "آموزش هدفگذاری در 12 گام توسط برایان تریسی"
3- کتاب: "بزرگترین راز"

با عمل به دستورات و روش هایی که در این 3 کتاب، آموزش داده می شود،

سریع تر و راحت تر از آنچه تصور می کنید،

به اهداف و خواسته های خود خواهید رسید

همین حالا این بسته آموزشی را دانلود و 

حرکت به سمت موفقیت و تحقق رویاهای خود را آغاز کنید

 

     دانلود رایگان بسته

 رازهای ثروت و موفقیت

پیشنهاد هدف سبز

برای دریافت آموزش ها و مطالب انحصاری

و همچنین کوپن های تخفیف ویژه

هدف سبز را در اینستاگرام دنبال کنید

عضویت در اینستاگرام هدف سبز

در ایستاگرام hadafesabz را جستجو کنید

یا به لینک زیر مراجعه نمایید:

https://instagram.com/hadafesabz

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کانال تلگرام هدف سبز

رازهای موفقیت در زندگی

مطالب و آموزش های ویژه ما را

در کانال تلگرام هدف سبز دنبال کنید

کانال تلگرام هدف سبز

برای عضویت روی لینک زیر کلیک کنید

برای عضویت اینجا کلیک کنید

در خبرنامه سایت عضو شوید و جدیدترین مقالات، مطالب و دانلودها را در ایمیل خود دریافت کنید

عضویت در خبرنامه

آدرس ایمیل خود را وارد کنید:

 

پرفروش ترین محصولات


 

 هدف سبز-آموزش مبانی موفقیت

کتاب تمرکز


 

کتاب جادوی تجسم خلاق


 

کتاب 28 روز تا موفقیت

دانلود کتاب 28 روز تا موفقیت

شما بسیاری از قوانین موفقیت و مهارت های ایجاد عادت های جدید و مثبت و حذف عادت های مخرب را قبلاً یاد گرفته اید. حالا فقط باید تمرین کنید. اکنون، زمان اقدام است. و باید هر چه زودتر با استفاده از یک برنامه تمرینی مناسب و مفرح، به دانسته های خود عمل کنیم. و تنها راه رسیدن به موفقیت در هر زمینه ای از زندگی، تمرین، تمرین و تمرین است.

برای عضویت روی تصویر کلیک کنید

عضویت در تلگرام هدف سبز

Go to top