دانلود مراقبه صوتی

دانلود مراقبه « آرامش درون» – الهام ارباب پور

دانلود فایل

با انجام این مدیتیشن، شما به راحتی به سطح آلفا هدایت خواهید شد و آرامش عمیقی را تجربه خواهید کرد.

دانلود مدیتیشن «هنر جذب فراوانی»

دانلود فایل

مغناطیس پول و ثروت

دانلود مراقبه « دستیابی سریع به آرزوها» – استاد احمدی منش

دانلود فایل

دانلود مراقبه «آرامش»

دانلود فایل

دانلود مراقبه «غلبه بر استرس» – پل مکنا

دانلود فایل

دانلود مراقبه «اعتماد به نفس سریع»-پل مکنا

دانلود فایل