بهبود فردی مقالات موفقیت

گفت و گوهای درونی خود را کنترل کنید

بهبود گفت و گوهای درونی
نوشته شده توسط: هدف سبز

هرگونه فکر کنید به همان تبدیل می شوید. ﻫﺮ ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد بزنید ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﻣﯽ ﺷﻮید ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮین ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮانید بهﺧﻮد بگویید این ها ﻫﺴﺘﻨﺪ «: ﺧﻮدم را دوﺳﺖ دارم! ﺧﻮدم را دوﺳﺖ دارم!ﺧﻮدم را دوﺳﺖ دارم» !

 ﻫﺮﮔﺎه ﺑﮕﻮیید « ﺧﻮدم را دوﺳﺖ دارم»! ﻫﺮاﺳﻬﺎﯾﺘﺎن ﮐﺎﻫﺶ پیدا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺠﺎﻋﺘﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮐﻠﻤﺎت «ﺧﻮدم را دوﺳﺖ دارم» ﺑﻪ ﻗﺪری ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻧﺎحیه ذﻫﻦ نیمه هوشیار ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اینها ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ روی اﻓﮑﺎر، اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻧﮕﺮﺷﻬﺎی ﺷﻤﺎ تاثیر میﮔﺬارﻧﺪ. زﺑﺎن ﺗﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻬﺒﻮد پیدا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺷﻤﺎ راﺳﺖ و ﻗﺎﺋﻢ ﺗﺮ می ایستید ﭼﻬﺮه ﺗﺎن ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺮ و ﺷﺎداب ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻟﺤﻦ ﺻﺪاﯾﺘﺎن ﻗﻮی ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮ ی پیدا می کنید درﺑﺎره ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﺑﻬﺘﺮی می رسید و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اطرافیان ﺧﻮد رﻓﺘﺎر دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺮ و ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺗﺮ ی پیدا می کنید .

دیدگاه خود را اینجا بنویسید